Полезно

Транспортна политика на Европейския съюз цели

Транспортна политика на Европейския съюз цели, полезна информация от експертите по превоз на контейнери – konteineri.net

Транспортна политика на Европейския съюз цели

Формулираните цели следва да бъдат постигнати чрез следните средства:

Сближаване /хармонизиране/ на законодателствата в областта на безопасността, техническите и социалните аспекти и пр. За да бъде създаден един унифициран транспортен пазар при условията на лоялна конкуренция. И генериране на максимални ползи на макроикономическо равнище.

Постепенна либерализация на транспортните пазари, с оглед на достъпа на всички транспортни оператори. Независимо от тяхната национална принадлежност, до унифицирания пазар, в който участват всички страни.

Развитие на инфраструктурата за интеграция на международни, национални и регионални транспортни инфраструктури на общоевропейско равнище. Като по този начин ще бъдат гарантирани средствата за придвижване и изборът на вид транспорт на хора и материални продукти, извън националните граници. Особено внимание следва да се отдели на възможностите за подобряване използването на съществуващите инфраструктури и свързаното с тях обслужване. Както и прилагането на подходящи методи за анализ на необходимата модернизация, реконструкция и ново строителство.

Потребностите от цялостно развитие са базирани на необходимостта от създаване на трансевропейска транспортна мрежа за териториите на държавите – членки на ЕС и приетите на Критската среща транспортни коридори за териториите на страните от Централна и Източна Европа. На специфични райони от общоевропейски интерес ще бъде отделено допълнително внимание при бъдещата работа по развитие на инфраструктурата.

Развитие на институционални рамки и механизми, както и на насърчаващи мерки за приложение на интелигентни транспортни системи, чрез които се намалява натоварването на пътната мрежа и броят на автопроизшествията. Целта е да се облекчи и усъвършенства управлението на транспортния процес, като се разшири приложението на интермодалния транспорт. Ефективното поддържане и подобряване на взаимната връзка между отделните видове транспортна политика е най – доброто решение за усъвършенстване на транспортните технологии, за избягване на вредните влияния на транспортната дейност над околната среда и пр.

Координация

Засилване на координацията на дейността и реалното сътрудничест во в областта на възникващите транспортни проблеми, експлоатацията на системите за управление на движението в международно съобщение и за установяване на обща бада данни. Специално внимание е обърнато върху иновациите в тази сфера, както и на разгласяването на резултатите от изследванията, след успешното им внедряване.

Ограничаване на външните разходи за транспорт, за възстановяване на равновесието между отделните видове транспорт. При отчитане на географските различия чрез използване на икономически инструменти. Като диференциране на такси за транспортните средства, превозващи извънгабаритни товари. В съответствие с реалните разходи за инфраструктура, обществото и природната среда, причинени от тях.

Може да намерите и друга полезна и интересна информация в категория ПОЛЕЗНО