Полезно

Трудова злополука теория за причините

Трудова злополука теория за причините, полезн информация от експертите по наемане на работа – informjobs.com

Трудова злополука

Основни термини и определения

Опасност от – източника, ситуацията или действието, които може евентуално да доведат до нараняване на служители или до тяхното заболяване. А може да бъде и комбинация от по горе изброеното.

Идентификация на опасността – процес за определяне на съществуване на опасности и за определяне на техните характеристики.

Риск – това е комбинация от възможната вероятност:

 • за възникването на опасно събитие;
 • за излагане на евентуална опасност;
 • възможно сериозно нараняване;
 • заболяване

всички тези събития може да бъдат причинени от това опасно събитие или от излагането на опасността.

Приемлив риск – това е риск, който е сведен до ниво, което организацията може да понесе, като се имат в предвид нейните задължения в спазване на законодателната действаща нормативна уредба в България. Както и нейната собствена политика за здраве и безопасност при работа.

Оценяване на риска – това е процес, който произтича от опасност и се съобразява с адекватността на предприетите предпазни мерки. Както и от вземането на решение, дали това е приемлив риск или не е такъв.

Здраве и безопасност при работа – това са условия и фактори, които оказват влияние върху благоденствието на:

 • работниците и служителите в организацията;
 • временно наетите работници;
 • персонал на наетите контрагенти;
 • външните посетители;
 • всички други хора на конкретното работно място.

Опасност от травмиране при работа с ГСМ:

 • опасност при работа с токсични вещества;
 • опасност от възникване на пожар при работа с ГСМ;
 • опасност от подхлъзване и падане при проверка на цистерните за ГСМ;
 • опасности свързани с разливи на ГСМ и произтичащите от това последствия.

Мерките за минимизиране на риска са :

 • ежедневен и периодичен инструктаж;
 • задължително използване на ЛПС и работно облекло за всяка професия;
 • периодично освежаване маркировката със сигнални цветове по локомотивите и другите само движещи се жп возила, жп кранове и депа за повишаване на вниманието;
 • използване на стендове за изпитване на отремонтирани пневматични уреди, което гарантира надеждна и безаварийна работа в експлоатацията им;
 • използване на транспалетни колички за транспортиране на по-големи детайли и материали;
 • създаване на организация за безопасна работа съгласно съществуващите инструкции за и правилници за безопасна работа.

Може да намерите и друга полезна и интересна информация в категория ПОЛЕЗНО